top of page
Search
  • Hila Pinto Adv

על חשיבות עריכת צוואה לזוגות מתגרשים

בני זוג שמצויים בהליכי גירושין, עוסקים ועסוקים בדרך כלל במאבקים משפטיים בעניין חלוקת הרכוש, גובה דמי המזונות, הסדרי השהות עם ילדיהם וכו', ונוהגים להזניח את עניין עריכת הצוואה שכל כך חשוב לתקופה זו משום שאם אחד מבני הזוג חלילה יילך לעולמו במהלך ניהול ההליך, לפני שבני הזוג ערכו את טקס הגירושין והסדירו את נושא הגט, מי שירש אותו הוא בן- הזוג הנותר בחיים אשר איתו הוא ניהל מאבק משפטי לעניין הרכוש רגע לפני מותו.


כבר אירעו לא מעט מקרים, בהם בני זוג היו מצויים בעיצומם של הליכי גירושין סוערים בערכאות, כאשר במהלכם אחד מבני הזוג נפטר לפני שהצדדים התגרשו, ולפיכך בן הזוג שנותר בחיים ירש את בן הזוג שנפטר, למרות, שכאמור, הצדדים היו פרודים או ניהלו הליכי גירושין במועד הפטירה.


חוק הירושה, תשכ"ה-1965 (להלן – "החוק") קובע, כי בפטירתו של אדם עובר עיזבונו ליורשיו. אולם אם אדם ערך צוואה, אז עיזבונו יחולק לפי ההוראות אותן קבע בצוואתו. לכן, בהיעדר צוואה, עיזבונו של המנוח יחולק ליורשיו, בהתאם להסדר ברירת המחדל הקבוע בחוק.


הדרך המשפטית היחידה למנוע בוודאות מצבים מסוג זה היא על ידי עריכת צוואה. לפיכך, אם אתם שוקלים ברצינות להתגרש או כבר מנהלים ביניכם משא ומתן לגירושין או שכבר הוגשו תביעות ומתנהלים הליכי גירושין בערכאות משפטיות, ואינכם מעוניינים להוריש לפי החוק מעיזבונכם לבן הזוג ממנו אתם מעוניינים להתגרש, מומלץ ביותר כי תערכו צוואה, במסגרתה תסדירו לפי ראות עיניכם את חלוקת עיזבונכם ליורשים הרצויים מבחינתכם (כגון: ילדים, אחים, נכדים, וכו’), וכי תנשלו באופן מפורש את בן הזוג מצוואתכם, למקרה בו, חס וחלילה, תלכו לעולמכם טרם סיום הליכי הגירושין.


חשוב להבהיר כי עריכת צוואה אינה גוברת ואף לא יכולה לפגוע בזכויות בן הזוג הנותר בחיים לגבי חלקו ברכוש הנחשב כרכוש משותף לצדדים, כלומר, זכויות בן הזוג בין אם מכוח פסק דין לעניין חלוקת רכוש הצדדים ובין אם מכוח הסכם ממון שהצדדים חתמו ביניהם. חלקו של הנותר בחיים באשר לחלוקת הרכוש אותו צברו הצדדים במהלך נישואיהם עדיין יהיה בתוקף ובמידה ותוגש תביעה כנגד העיזבון ע”י בן הזוג הנותר בחיים, הוא יהא רשאי לדרוש איזון משאבים (חלוקה שווה של כלל הרכוש), לגבי המחצית לה הוא זכאי בכלל הנכסים המשותפים.


במקרה של בני זוג נשואים המצב ברור יחסית, מאחר וברגע שהתגרשתם באופן סופי (כלומר, יש גט), אינכם נחשבים עוד כבני זוג מבחינת החוק. לעומת זאת, במקרה של ידועים בציבור, מאחר ואין טקס גירושין, במקרים רבים עשויה להתעורר מחלוקת, אשר תביא לתביעה משפטית, לגבי השאלה האם בני הזוג אמנם היו פרודים בעת מותו של אחד מהם, או שמא עדיין ניהלו מערכת יחסים זוגית. גם במקרה של פרידה עשויה לעלות טענה של ריב זמני, אשר לא היה סופי וכו’. לכן, גם הנטל הראייתי להוכיח את השאלה האמורה הוא בעייתי וסבוך יותר במקרה של זוג ידועים בציבור.


הפסיקה בישראל ערה למצבים בלתי צודקים, בהם דובר על בני זוג נשואים, אשר היו פרודים בפועל במהלך תקופה ארוכה בעת שאחד מהם הלך לעולמו, אולם טרם התגרשו, בין אם שמי מהם סירב לכך ובין אם שההליכים המשפטיים פשוט נמשכו על פני שנים רבות, אולם בהעדר הלכה מחייבת בעניין, מומלץ על עריכת צוואה אשר מהווה פתרון משפטי כדי להימנע מסיבוכים וסכסוכים בין היורשים.


לסיכום, אם אתם מצויים בעיצומו של הליך גירושין, מומלץ כי תערכו צוואה המסדירה את עניין חלוקת רכושכם במידה וחלילה תלכו לעולמכם טרם סיומו של ההליך.

32 views0 comments
bottom of page